R3 Racibórz

Warunki świadczenia usług

Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług.

Zleceniobiorca – Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnicka 125, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446213, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 833 500 zł, NIP: 6392004383, REGON: 243141979.

Umowa o świadczenie usług (umowa) – umowa pisemna lub ustna zawarta w rozumieniu Kodeksu cywilnego pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą, polegająca na wykonaniu usługi stanowiącej przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w kontenerach typu KP3 – gruz i KP7 – odpady z ogrodów lub w workach typu big bag albo usługa sprzedaży i dostawy certyfikowanego nawozu, świadczone na podstawie umowy zawartej między Klientem a Zleceniobiorcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług i określające istotne jej warunki.

Warunki zawierania umowy.

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o przedmiocie umowy podawane przez Zleceniobiorcę, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Cena przedmiotu umowy dla wybranej usługi uwidoczniona w cenniku usług podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towaru i usług (VAT). Ceny przedmiotu umowy zawierają również koszty przetwarzania odpadów, tam, gdzie dotyczy, oraz inne koszty, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług należy złożyć zamówienie osobiście lub telefonicznie u Zleceniobiorcy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu – nr telefonu 32 418 40 74. lub 573 669 324

4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane oraz dokonać uzgodnień niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług:

1) imię i nazwisko, lub nazwę firmy,

2) adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),

3) numer NIP (tylko firmy),

4) numer telefonu kontaktowego – komórkowego, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem,

5) przedmiot umowy w tym dla usługi big bag na odpady:

a) sposób odbioru pustego worka typu big bag – osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (bezpłatnie) albo z dostawą pod wskazany adres (odpłatnie),

b) deklarowany przez Klienta rodzaj odpadów do zagospodarowania,

c) miejsce – adres ustawienia przez Klienta worka typu big bag, z którego Zleceniobiorca ma odebrać odpady do zagospodarowania,

d) termin odbioru zapełnionego odpadami worka typu big bag,
lub dla usług kontener na odpady:

e) deklarowany przez Klienta rodzaj odpadów do zagospodarowania,

f) miejsce – adres, pod który ma zostać dostarczony kontener typu KP,

g) termin odbioru zapełnionego kontenera typu KP – w cenie usługi wliczony jest najem kontenera na okres 7 dni, liczony od dnia ustawienia kontenera u Klienta, a za każdy kolejny dzień naliczana będzie opłata zgodna z cennikiem usług,
lub dla usług sprzedaży i dostawy certyfikowanego naturalnego nawozu organicznego:

h) sposób dostawy (luzem czy w opakowaniu – worku typu big bag), miejsce i termin dostawy certyfikowanego nawozu,

6) sposób dokonania płatności.

5. Realizacja obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług przez Zleceniobiorcę następuje z chwilą otrzymania zapłaty dokonanej przez Klienta.

6. Klient, składając Zamówienie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Zasadami świadczenia usług i akceptuje zawarte tam postanowienia.

7. Zamówienia można składać u Zleceniobiorcy w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00, w soboty w godzinach 7:00 – 13:00.

8. Usługa stanowiąca przedmiot umowy realizowana będzie pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

9. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać jego korekty wyłącznie do czasu przystąpienia przez Zleceniobiorcę do realizacji obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług. Korekty zamówienia można dokonać kontaktując się z Punktem Obsługi Klienta Zleceniobiorcy osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 418 40 74, 573 669 324. Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia nadany przez Zleceniobiorcę.

10. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem lub w przypadku nieopłacenia przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

11. Klient może odebrać worek na odpady typu big bag oznaczony logo Spółki osobiście u Zleceniobiorcy w Punkcie Obsługi Klienta przy ulicy Rybnickiej 125 w Raciborzu lub skorzystać z odpłatnej usługi dostawy pustego worka pod wskazany adres na terenie miasta Racibórz.

Płatności

1. Zleceniobiorca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) gotówką lub bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej w kasie Zleceniobiorcy – w Punkcie Obsługi Klienta,

b) przelewem na konto Zleceniobiorcy – nr rachunku ING Bank Śląski S.A. 92 1050 1070 1000 0023 6796 6724 (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Zleceniobiorcę),

c) gotówką lub bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej u kierowcy pojazdu Zleceniobiorcy.

2. W wypadku usług transportu i zagospodarowania odpadów realizacja usługi możliwa jest wyłącznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty pełnej należnej kwoty.

3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy lub datę wpłaty gotówki albo datę transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą płatniczą.

4. W razie braku zapłaty lub zapłaty niepełnej kwoty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia Zleceniobiorca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie. Jeżeli Klient zapłacił tylko część należnej kwoty, Zleceniobiorca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

5. Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT, po złożeniu zamówienia oraz po opłaceniu przez Klienta całej kwoty wynikającej z przedmiotu umowy.

Warunki techniczne świadczenia usług.

1. W przypadku usług transportu i zagospodarowania odpadów Klient zobowiązany jest do zapewnienia wystarczającej ilości miejsca dla pojazdu Zleceniobiorcy na rozładunek i załadunek kontenera typu KP lub dojazdu do worka typu big-bag.

2. Miejsce, w którym ma zostać posadowiony kontener typu KP powinno być w miarę płaskie i utwardzone.

3. Worek na odpady typu big-bag powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla dźwignika samochodowego. Pojazd musi mieć możliwość podjazdu do worka na odległość nie większą niż 1,5 m, zaś wysięgnik dźwignika powinien mieć możliwość podnoszenia się na minimalną wysokość 6 m. Poza tym worek powinien znajdować się z dala od napowietrznych przewodów energetycznych i teletechnicznych oraz drzew. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego worek należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 3,5 metra od budynków mieszkalnych oraz w takiej samej odległości od zaparkowanych na posesji samochodów.

4. Klient zobowiązuje się do zapełniania kontenera typu KP lub worka typu big-bag w taki sposób, aby odpady w nim gromadzone nie wystawały poza górną krawędź.

5. Klient zobowiązuje się do zapełniania kontenera typu KP lub worka typu big-bag wyłącznie jednym zadeklarowanym w trakcie składania zamówienia rodzajem odpadów.

6. Zabrania się gromadzenia odpadów zawierających substancje niebezpieczne, azbestu, odpadów komunalnych, popiołu i odpadów mogących uszkodzić kontener lub worek.

7. Klient odpowiada za jakość odpadów zielonych gromadzonych w kontenerze typu KP lub worku typu big bag, tj. gromadzone odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, zaś świeżo skoszona trawa oraz mokre liście nie mogą być „zaparzone” poprzez zbyt długie ich przechowywanie. Weryfikację jakościową przekazywanych odpadów każdorazowo przeprowadza pracownik Zleceniobiorcy – kierowca pojazdu odbierającego pełny kontener lub worek. Wynik weryfikacji ujęty będzie w protokole odbioru zawierającym ewentualny opis nieprawidłowości lub dokumentację zdjęciową – czynność ta jest wiążąca niezależnie od tego czy odbyła się z udziałem czy bez udziału Klienta.

8. W przypadku umieszczenia w kontenerze typu KP lub worku typu big-bag innych odpadów niż te zadeklarowane przez Klienta w trakcie składania zamówienia oraz w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych przez przekazane odpady zielone Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dodatkowego obciążenia Klienta kosztem przetwarzania zgromadzonych w nim odpadów.

9. Klient korzystając jednocześnie z kilku worków typu big-bag może je ustawiać jeden obok drugiego (pod żadnym pozorem nie jeden na drugim).

10. Klient zobowiązany jest do utrzymania czystości wokół kontenera typu KP lub worka typu big-bag. 11. Klient odpowiada za zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy kontener typu KP lub worek typu big bag zostanie ustawiony w pasie drogowym.

12. W przypadku usług sprzedaży i dostawy certyfikowanego nawozu Klient zobowiązany jest tak wyznaczyć miejsce rozładunku, aby możliwy był tam dojazd pojazdu Zleceniobiorcy.