R3 Racibórz

Kody rodzajów odpadów

Odpady biodegradowalne

Lp

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

1

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

3

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

4

03 01 01

Odpady kory i korka

5

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

6

03 03 01

Odpady z kory i drewna

7

15 01 03

Opakowania z drewna

8

17 02 01

Drewno

9

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

10

20 03 02

Odpady z targowisk

Odpady do zagospodarowania

LP

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

1

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

2

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

3

17 01 02

Gruz ceglany

4

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

6

17 01 81

Elementy betonowe i kruszywa nie zawierające asfaltu

7

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

8

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

9

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

10

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

11

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

12

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

13

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

14

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

15

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

16

19 08 01

Skratki

17

19 08 02

Zawartość piaskowników

18

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19

19 02 02

Osady z klarowania wody

20

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

21

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

22

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

23

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

24

19 09 99

Inne niewymienione odpady

25

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

26

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

27

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

28

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

29

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)

30

20 03 02

Odpady z targowisk (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)

31

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)

31

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

33

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

34

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)

35

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)