OBiR

Laboratorium

Powołanie w dniu 17 maja 2023 roku własnego centrum badawczo-rozwojowego przez spółkę Raciborskie Centrum Recyklingu R3 (RCR) wynika z rosnących wyzwań w sektorze zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wzrost poziomów odzysku odpadów, minimalizacja składowania oraz zwiększające się koszty eksploatacji środowiska wymagają szybkiego rozwoju technologii i procesów optymalizacji zarządzania odpadami. Spółka podejmuje innowacyjne rozwiązania, aby sprostać wymaganiom konkurencyjności oraz regulacji Unii Europejskiej i krajowych programów ochrony środowiska (np. „Fit for 55”).

Wprowadzanie takich zmian ma na celu maksymalizację wartości dodanej generowanej z odpadów, w tym odzysku surowców, produkcji kompostu, humusu i energii elektrycznej z biogazu składowiskowego.

Świadomość ekologiczna i wsparcie na poziomie państwowym

Z punktu widzenia interesów mieszkańców Gminy Racibórz oraz zakresu zadań realizowanych przez RCR na ich rzecz, kluczowym i strategicznym celem na najbliższe lata będzie utrzymanie bądź powiększenie możliwości przyjęcia oraz składowania odpadów komunalnych, przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu odzyskiem z tych odpadów. Obecnie odzysk ten ma dwukierunkowy charakter:

 • Produkcja kompostu (nazwa handlowa „Rakor”);

 • Produkcja energii elektrycznej (współpraca z firmą Inter Energia SA);

Kurczenie się możliwości składowania odpadów przy ulicy Rybnickiej 125 ogranicza realizację długoterminowych planów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i stawia pytania o przyszłość składowiska RCR. Jednocześnie, wzrasta globalna świadomość konieczności ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście racjonalnej gospodarki odpadowej, gdzie istotne jest wykorzystanie „wartości dodanej” z odpadów w postaci odzysku cennych surowców i energii.

Rządy, w tym polski, podejmują działania wspierające racjonalne zarządzanie odpadami, a także preferują producentów energii z odnawialnych źródeł. Gmina Racibórz również działa w tym kierunku, mając wiele dokumentów i wytycznych dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Rezultatem tych działań i realizacji celów środowiskowych Gminy powinno być –docelowo- dążenie do uzyskania maksymalnej niezależności energetycznej Gminy Racibórz w dłuższej perspektywie czasowej.

Cele strategiczne CBR

Spółka musi podjąć działania inwestycyjne i innowacyjne, w tym modernizację parku maszynowego i wykorzystanie nowych technologii, aby sprostać wyzwaniom w sektorze gospodarki odpadami. Analiza posiadanego majątku wskazuje, że uzasadnione będzie utworzenie centrum badawczo-rozwojowego (CBR), które skupi się na innowacjach procesowych i produktowych.

Celem CBR jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce odpadami, szczególnie dotyczące minimalizacji składowania i maksymalizacji odzysku wartości dodanej z odpadów, tj. surowców, półproduktów i energii. Prace badawcze i rozwój mają przynieść praktyczne rezultaty w postaci patentów i pomysłów, które przyczynią się do generowania dodatkowych korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych.

Agendy badawcze CBR:

Innowacja

sformułowanie celu/zadania w ramach procesu badawczego lub organizacyjnego;

Racjonalizacja

wdrożenie efektów badawczych / organizacyjnych / zarządczych w funkcjonującym przedsiębiorstwie RCR;

Rezultat

wartość dodana, rozwojowa będąca skutkiem wdrożenia (rozwoju);

Grupy badań w CBR

Zadania badawcze CBR będą realizowane zarówno samodzielnie przez jednostkę, jak i w ramach szerszej współpracy (np. w formie konsorcjum badawczego z jednostkami naukowymi) czy też komercyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
CBR wraz z laboratorium badawczym umożliwi przypisanie go do realizacji następujących zadań badawczych:

Biogaz i biometan

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odpadów komunalnych;
 • produkcja biometanu1 (oczyszczenie ze związków siarki i wprowadzenie do sieci dystrybutora gazu / zasilanie silników spalinowych pojazdów komunikacji miejskiej oraz pojazdów komunalnych);
 • produkcja biogazu z odpadów zielonych (trawy) oraz odpadów żywności (zbieranie selektywne), a docelowo zbudowanie nowej instalacji biogazowej CHP z modułem zagospodarowania ciepła odpadowego;
 • wykorzystanie istniejącej instalacji biogazowej do B+R;

Bioodpady

 • całość agendy badawczej dotyczącej recyklingu odpadów komunalnych;
 • wykorzystanie odpadów żywnościowych i biomasy (toryfikacja, produkcja „ekologicznego węgla”);
 • tworzenie podstaw sieci „mini kompostowni” w regionie: cele, harmonogram, warunki zbierania/wykorzystania;
 • procesy technologiczne usprawniające jakość biokompostu (wermikompostowanie);

Innowacje komplementarne

 • produkcja komponentów (z odpadów) do paneli fotowoltaicznych, torebki handlowe (opakowania), itp.;

Zadania badawcze samodzielne CBR

W przypadku zadań samodzielnych CBR skupi się powinien na problematyce bezpośrednio dotyczącej procesów i produktów Spółki, to jest prowadzić własne badania dotyczące (przykładowo):

Korzyści dla społeczności lokalnej

W wymiarze korzyści dla społeczności lokalnej, utworzenie CBR pozwoli uzyskać następujące profity: