Aktualności

Oświadczenie spółki z dnia 28 października 2023 roku

Oświadczenie Spółki w sprawie publikacji kłamstwa medialnego

W związku z publikacją, w dniu 28 października 2023 roku, w portalu internetowym „Nasz Racibórz” materiału pod tytułem „Smród na Brzeziu. Mieszkańcy powołali stowarzyszenie, prezydent otrzymał list otwarty, a posłanka mówi, czym to pachnie”, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984  r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1914 ze zm.) wnoszę o publikację niżej przedstawionego sprostowania.

Część wyżej powołanego artykułu, w tym zwłaszcza list otwarty p. Marka Labusa do Prezydenta Dariusza Polowego oraz wypowiedź posłanki Gabrieli Lenartowicz dotycząca spółki Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. (RCR), przedstawia nieprawdziwe fakty i godzi w dobre imię przedsiębiorstwa.

Po pierwsze, stwierdzenie p. Gabrieli Lenartowicz, że „pachnie to  nielegalnym obrotem odpadami” jest nieprawdą i wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Działalność RCR w zakresie prowadzenia składowiska odpadów komunalnych prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a każda dostawa jest odpowiednio ewidencjonowana w bazie BDO. Niezależnie od tego organy nadzorujące, w tym WIOŚ, na bieżąco monitorują sytuację na składowisku w Raciborzu, także za pomocą narzędzi zdalnych, takich jak kamery, a okresowo przeprowadzane są kontrole składowiska z pobraniem próbek włącznie. Żadne z powyższych działań uprawnionych organów kontrolnych nie doprowadziło do ustalenia, by na terenie RCR doszło do jakiegokolwiek nieuprawnionego działania, a tym bardziej – nielegalnego obrotu odpadami.

Nie pierwszy raz, wykorzystując trudną sytuację mieszkańców Brzezia i okolic, niektórzy politycy próbują grać na emocjach i budować swoje poparcie na podstawie nieprawdziwych lub niepotwierdzonych oświadczeń. Tymczasem kwestia „kryzysu odorowego” w Raciborzu jest dokładnie wyjaśniona: emitentem uciążliwości odorowych jest prywatna spółka prowadząca instalację MBP na podstawie wieloletniej umowy PPP.

W tej chwili trwają wielokierunkowe działania mające na celu neutralizację uciążliwości złowonnych oraz zobowiązanie tej spółki do przywrócenia poziomu technologii do poziomu zapewniającego bezpieczną eksploatację instalacji przetwarzania odpadów.

To przecież – między innymi – spółka RCR była emitentem wielu pism oraz zawiadomień do odpowiednich organów kontrolnych i dążyła do ujawnienia nieprawidłowości dotyczących prowadzenia instalacji MBP w Raciborzu oraz eliminacji negatywnych skutków pracy tej instalacji dla mieszkańców Brzezia. Równolegle RCR całkowicie zmodernizowała system wizyjny na terenie składowiska, wyposażając go w kilkadziesiąt kamer TTV, a obraz kilku z nich – w czasie rzeczywistym – mogą oglądać wszyscy zainteresowani przez 24 godziny na dobę na stronie internetowej RCR i na bieżąco kontrolować wszystkie dostawy odpadów na miejskie składowisko.

Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że gdyby Ci wszyscy „krytycy” spółki komunalnej RCR mieli chociaż cień dowodu na to, że składowisko prowadzone jest niezgodnie z przepisami, już dawno zgłosiliby to organom ścigania. Dlaczego nie uczyniła tego p. Lenartowicz, jeśli podejrzewa „nielegalny obrót odpadami”? Przecież jej obywatelskim obowiązkiem jest zgłoszenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Podobnie brzmiącym i równie nieprawdziwym stwierdzeniom p. Gabrieli Lenartowicz, a dotyczącym RCR, wtóruje w kolejnym już, wielostronicowym „liście otwartym”, pan Marek Labus. Dziwię się redakcji „Naszego Raciborza”, że w sposób tak bezkrytyczny i – moim zdaniem – niezgodny z intencją m.in. art. 6 prawa prasowego, chowa się ona pod formułą „listu otwartego”, by prezentować niesprawdzone i ewidentnie jednostronne widzenie rzeczywistości przez „lekarza i managera” M. Labusa.

Prasa powinna przecież przedstawiać rzeczywistość w sposób nieprzekłamany i niezmodyfikowany, tymczasem – poprzez publikowanie „listów otwartych” – redakcja niejako umywa ręce od odpowiedzialności za zamieszczane publiczne treści. Rodzi to pole do wielu nieprawidłowości oraz nadużyć i tak jest, w rzeczy samej, z listem otwartym M. Labusa (z 16 października 2023 r.) w zakresie dotyczącym działalności spółki komunalnej RCR.

I tak:

  1. Nieprawdą jest twierdzenie p. M. Labusa jakoby  „zasypywane jest w szybkim tempie miejskie składowisko odpadów”. Ilość odpadów składowanych corocznie przez RCR od wielu lat pozostaje na niezmienionym poziomie, co znajduje potwierdzenie w corocznych sprawozdaniach RCR dotyczących ilości i kodów odpadów przyjmowanych na składowisko. Dodatkowo przypominam, że w ostatnim roku spółka RCR podjęła ważne inwestycje w wyposażenie składowiska odpadów (m.in. kompaktor), które pozwolą na wydłużenie okresu jego eksploatacji.
  2. Nieprawdą jest twierdzenie p. M. Labusa jakoby „zawierane są dodatkowe umowy z warszawską firmą, dla której poza umową PPP stworzono specjalne warunki składowania na naszym składowisku”.  Przede wszystkim wskazać należy, że umowa PPP dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy miastem a spółką prywatną prowadzącą instalację MBP w Raciborzu i nie dotyczy komercyjnych umów zawieranych – od wielu lat – przez składowisko miejskie z innymi podmiotami gospodarczymi. Nieprawdziwe są także dalsze wywody p. Labusa, jakoby to dzięki spółce prywatnej i umowie PPP składowisko może legalnie działać, albowiem składowisko działa w ramach zakresu wskazanego w pozwoleniu zintegrowanym, którego tylko część stanowi współpraca z firmą prowadzącą instalację MBP w ramach umowy PPP.
  3. Nieprawdą jest twierdzenie p. M. Labusa jakoby „Prezes Makowski wymawiał się od udzielania informacji publicznych, zasłaniając się tajemnicą spółki oraz konfliktem interesów”. Spółka RCR odpowiada na każdy wniosek zainteresowanego dotyczący udostępnienia informacji publicznej, w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Inna sprawa to fakt, iż p. Labus próbuje uzyskać informacje niebędące informacjami publicznymi, do których dostęp nie jest jawny i to jest – prawdopodobnie – powodem jego frustracji. Pan Labus nie odróżnia sytuacji prawnej p. Lenka (działającego w zarządzie konkurencyjnej wobec RCR spółki w Rybniku) z sytuacją członków rady nadzorczej RCR, których zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy jest dużo bardziej rygorystycznie i wielokierunkowo określone.
  4. Konsekwencją jest nieuprawnione żądanie p. Labusa dotyczące „pokazania cen po jakich składa odpady firma z Warszawy”, albowiem informacja taka stanowi tajemnicę handlową w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego sytuację właścicielską. W spółce RCR istnieją organy nadzoru (Rada Nadzorcza) oraz działa organ założycielski (w imieniu którego działa Prezydent Miasta), prowadząc bieżącą kontrolę na działalnością operacyjną spółki, w tym nad poziomem cen oferowanych podmiotom gospodarczym za składowanie. Zapewniam, że ceny te są rynkowe i w żadnym razie nie są preferencyjne (w przeciwieństwie do cen z umowy PPP dla Empolu).
  5. Nieprawdą jest twierdzenie p. M. Labusa jakoby „zewnętrzny dostawca (…) zasypywał składowisko po preferencyjnych cenach (ok. 200 zł za tonę poniżej ceny rynkowej)”. Nie wiem skąd p. Labus czerpie wiedzę na temat cen rynkowych stabilizatu, ale gdyby RCR oferował składowanie za ok. 200 zł poniżej ceny rynkowej, to by oznaczało w praktyce cenę kilkudziesięciu złotych za tonę, a tak oczywiście nie jest – wszystko to świadczy jedynie o braku elementarnej wiedzy autora listu otwartego odnośnie reguł kształtowania się cen rynkowych i poddaje w wątpliwość jego kompetencje jako „managera” (tak się podpisał pod listem otwartym). Nie ma i nie było nigdy żadnych „preferencyjnych cen” dla żadnego podmiotu gospodarczego poza preferencjami wynikającymi z umowy PPP, których wyłącznym beneficjentem jest spółka Empol.

Dalsze wywody p. Marka Labusa, przedstawione w formie pytań (retorycznych?) do Prezydenta Miasta, a dotyczące RCR i sposobu zarządzania przeze mnie przedsiębiorstwem nie są merytoryczne i polegają wyłącznie na histerycznym przekłamywaniu faktów, w tym dotyczących „kryzysu odorowego” w Brzeziu oraz upowszechnianiu nieprawdziwych informacji o grożącej miastu „katastrofie ekologicznej” – zatem nie odniosę do tych enuncjacji, stwierdzając jedynie ich nieprawdziwość.

Kończąc oświadczenie w imieniu RCR chciałbym poinformować wszystkich uczestników przestrzeni publicznej, że próby narażania dobrego imienia Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. poprzez publiczne podawanie nieprawdy na temat spółki, będą się wiązały z ryzykiem narażenia się osób upowszechniających takie nieprawdziwe informacje na odpowiedzialność karną. Z całą stanowczością zamierzam wykorzystywać w tym zakresie pozostające w dyspozycji instrumenty prawne w celu ochrony dóbr osobistych przedsiębiorstwa RCR.